Pyrus XXIXb - 2018

Chair:Steven Heesterman
Secretary:Mirabel Vlaming
Treasurer:Bart Vlemmix
Officer of internal contacts:Rosan van Halsema
Officer of external contacts:Gijs Eijgenraam
Officer of study matter:Maaike de Boer
bestuursfoto