Pyrus XXIXa - 2018

Chair:Steven Heesterman
Secretary:Mirabel Vlaming
Treasurer:Devin Beck
Officer of internal contacts:Rosan van Halsema
Officer of external contacts:Luuk Bersee
Officer of study matter:Jip Koster
bestuursfoto